Regulamin

Regulamin konkursu
„III Mała Wojewódzka Liga Przyrodnicza”

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu „III Mała Wojewódzka Liga Przyrodnicza”.
2. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie In gremio w Gdyni reprezentowane przez Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkołę Mistrzostwa Sportowego, a współorganizatorem jest IO PAN w Sopocie.
3. Autorem konkursu jest zespół pracowników Pierwszego Społecznego Gimnazjum SMS oraz IO PAN w Sopocie.
4. Konkurs został wpisany do kalendarza imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą udostępniane na oficjalnej stronie pod adresem: www.malaliga.gla.edu.pl

Cele konkursu

7. Celem konkursu jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką dotyczącą Klimatu z Oceanem i jego mieszkańcami wśród młodego pokolenia.
8. Wyzwalanie w uczniach aktywności badawczej.
9. Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
10. Rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu wiedzy.
11. Podnoszenie umiejętności pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.

Adresaci konkursu
12. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Miejsce konkursu
13. Konkurs polega na rozwiązaniu zagadnień udostępnionych na stronie internetowej konkursu.

Forma konkursu
14. Zgłoszenia do konkursu dokonuje jeden nauczyciel szkoły (koordynator).
15. Szkołę do konkursu można zgłaszać do 16.04.2017 r., przesyłając na podany w kontakcie adres rozwiązane prace.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów informując wszystkich zarejestrowanych koordynatorów szkoły, nie później jak 7 dni przed pierwotnym terminem.
17. Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
18. Wszyscy szkolni koordynatorzy konkursów otrzymują podziękowania oraz dyplomy dla szkoły.
19. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
20. Wręczenie nagród rzeczowych odbędzie w terminie podanym przez organizatora. Planowana data wręczenia nagród to czerwiec 2017 r.

Kontakty konkursowe
21. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: malaliga@gla.edu.pl.
22. Za część dydaktyczną konkursu odpowiada Marcin Gwiazda (numer telefonu: 502 031 056 )
23. W imieniu szkoły może kontaktować się wyłącznie koordynator szkoły.

Podsumowanie
24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzonych zmianach będzie opublikowana na stronie internetowej konkursu.
25. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników konkursu zarówno dotyczących przygotowań jak i związanych z udziałem.
26. Dokumentacja konkursu jest cały czas dostępna do wglądu w siedzibie organizatora.
27. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).