Regulamin

Regulamin konkursu
„III Mała Wojewódzka Liga Przyrodnicza – Wszystko o drzewach”

Postanowienia ogólne

 Regulamin określa zasady uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu III Mała Wojewódzka Liga Przyrodnicza –„Wszystko o drzewach”.
Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie In gremio reprezentowane przez Pierwsze Społeczne Liceum Ogólnokształcące Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Gdyni.
Autorem konkursu jest zespół nauczycieli przyrodników stowarzyszenia In gremio oraz zespół pracowników naukowych zakładu Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Instytutu Biologii Uniwersytetu Gdańskiego
Poprzednie dwie edycje Małej Wojewódzkiej Ligi Przyrodniczej zostały wpisane do kalendarza konkursów Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą  udostępnione na oficjalnej stronie pod adresem: www.malaliga.gla.edu.pl

 Konkurs składa się z dwóch etapów :

I etap – rozwiązanie testu online przygotowanego przez autorów konkursu.

II etap – zastosowanie wiedzy w praktyce i prezentacja posiadanych umiejętności, który odbędzie się na terenie Instytutu Biologii UG.

Cele konkursu
Celem konkursu jest wzbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży  zainteresowań problematyką dotyczącą funkcjonowania ekosystemów leśnych oraz ich zagrożeń.
Wzbudzanie w uczniach aktywności badawczej.
Doskonalenie umiejętności obserwacji, analizowania i wnioskowania.
Rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu wiedzy.
Podnoszenie umiejętności pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.

Adresaci konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas V i VI szkół podstawowych województwa pomorskiego.

 

 Jury konkursu

prof. Joanna Mytnik Zakład Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody IB UG

Przedstawiciel Koła Studentów IB UG

Przedstawiciel Zarządu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Terminarz i forma konkursu
Konkurs ma charakter etapowy: I etap 15 maja 2018 r. II etap 4 czerwca 2018.

 Zgłoszenia do konkursu dokonuje jeden nauczyciel szkoły (koordynator).
Szkołę do konkursu można zgłaszać w terminie od 4 kwietnia do 11 maja 2018r.  za pośrednictwem strony Internetowej www.malaliga.gla.edu.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
System testu online będzie czynny w dniu 15 maja od godziny 9:00 do 10:00. Logowanie uczniów do systemu nastąpi za pośrednictwem loginów i haseł przekazanych koordynatorowi szkoły. W I etapie może brać udział tyle osób, ile stanowisk komputerowych jest w stanie zapewnić szkoła. Wszyscy uczniowie muszą być pilnowani przez szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie dopilnowanie samodzielnej pracy ucznia oraz zabezpieczenie przed korzystaniem z wyszukiwarek internetowych.

II finałowy etap konkursu polegać będzie na sprawdzeniu praktycznym wiadomości i umiejętności uczniów. Będzie to etap pracy zespołowej , w grupach 3-4 osobowych, uczestnicy zostaną dobrani tak aby nie reprezentowali tej samej szkoły.
Każdy uczestnik otrzymuje dyplom uczestnictwa.
Wszyscy szkolni koordynatorzy konkursów otrzymują podziękowania oraz dyplomy i puchary dla szkoły.
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe .
Wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu etapu II w Instytucie Biologii UG.

Kontakty konkursowe
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres:malaliga@gla.edu.pl.
Za część organizacyjną konkursu odpowiada Marcin Gwiazda

(numer telefonu:502031056 mail gwiazda@gla.edu.pl)
Za część organizacyjną etapu I – test online odpowiada Jakub Ubych

 (numer telefonu  605 456 783 mail ubych@razem.pl).
W imieniu szkoły może kontaktować się wyłącznie koordynator szkoły.

Podsumowanie
Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez uczestników konkursu zarówno dotyczących przygotowań jak i związanych z kosztami przejazdu na finał.
Dokumentacja konkursu  będzie dostępna  do wglądu w siedzibie organizatora.

81-314 Gdynia, ul. Pomorska 39/41
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów niniejszego Konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

Zakres tematyczny konkursu

  1. Las jako ekosystem.
  2. Znaczenie drzew w przyrodzie i dla człowieka.
  3. Co to jest i do czego służy skala porostowa – praktyczne zastosowanie
  4. Puszcze województwa pomorskiego.
  5. Typy lasów w Polsce i charakterystyczne dla nich gatunki drzew.
  6. Rozpoznawanie gatunków drzew.
  7. Warstwowa budowa lasu.
  8. Charakterystyka buczyny pomorskiej.
  9. Ekosystemy leśne Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
  10. Pojęcie i oznaczanie geofitów.

Literatura

www.tpkgdansk.pl/bibliografia-7/

pliki do pobrania :prezentacja

przewodnik „Wędrówki po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym”

pliki PDF zamieszczone na stronie konkursu.